عشقـــم ...

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(314).gif  رشتــــــــه ای بر گردنـــــــم افکنــــــــده دوســــــت

 

افسران - رشته ای بر گردنم افکنده دوست ، می کشد هرجا که خاطرخواه اوست

       می کشــــــد هــــــرجا که خاطـــــــرخواه اوســــت  http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(314).gif

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner92.gif

/ 0 نظر / 24 بازدید