پوشش برتر

چادر حجاب زنان ایران باستان

3-پوشش برتر (چادر) در شاهنامه

در قسمت های مختلف شاهنامه وقتی سخن از زنان نیکوی ایران باستان و حجاب آنان به میان آمده است، از اخلاق خوب، پاکدامنی، شوهرداری و حجاب به ویژه چادر آن ها تجلیل شده است.

فردوسی در این باره می گوید:

                                 چنین گفت شیرین که ای مهتران

                                                جهان گشته و کار دیده سران

                                 سی سال، بانوی ایران بدم

                                              به هر کار پشت دلیران بدم

                                 نجستم همیشه جز از راستی

                                           ز من دور بد کژی و کاستی

                                  سه چیز باشد زنان را بهی

                                         که باشد زیبای گاه مهی

                                   یکی آنکه با شرم و با خواستست

                                                  که جفتش بدو خانه آراستست

                                   دگر آنک فرخ پسر زاید او

                                            ز شوی خجسته بیفزاید او

                                  سه دیگر که بالا و رویش بود

                                                 به پوشیدگی نیز مویش بود

                                 بدانگه که من جفت خسرو بدم

                                                به پوشیدگی در جهان نو بدم

                                 بگفت این و بگشاد چادر ز روی

                                                     همه روی ماه و همه پشت موی

                                مرا از هنر موی بد در نهان

                                                    که او را ندیدی کس اندر جهان

                                نمودم همه پیشت این جادویی

                                                  نه از تنبل و مکر و ز بدخویی

                               نه کس موی من پیش از این دیده بود

                                                  نه از مهتران نیز بشنیده بود

سخن تهمینه همسر رستم:

                               به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست

                                                   چو من زیر چرخ کبوداند کیست

                               کس از پرده بیرون ندیدی مرا

                                                نه هرگز کس آواز شنیدی مرا

سخن منیژه :

                            منیژه منم دخت افراسیاب

                                            برهنه ندیده رخم آفتاب

/ 1 نظر / 8 بازدید
صغری

عالی بود