میـــــــــــخ دیـــــــــوارمی خواست توبــــــــــــه کند

بیـــــــــــــا و چــــــــــادر خود بر سرم تکانــــــــــی ده


که خــــــــــاک آن به دل این گـــــــــــدا ثمــــــــــر دارد

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(195).gif

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(195).gif

میـــــــــــخ دیـــــــــوارمی خواست توبــــــــــــه کند


دســــــــــت به دامان عبــــــــــای علـــــــــــی شد


http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(196).gif

 

انـدازه ی تـمــام نفس هــای خـسـتـه ات مـــــــــــادر ،

به من نــــــــفس بده تا نوکـــــــــــری کنــــــــــــم ...

/ 0 نظر / 22 بازدید