فصل ازدواج

بهترین فصل ازدواج روزگار جوانی است، وگرنه در پیری ازدواج سر نمی گیرد، اگر هم اتفاق بیافتد بسیار نادر است، ندیده ای که گاه تلویزیون ازدواج پیرمرد هشتادساله را با پیرزن هفتادساله گزارش می کند، و این خود نشان می دهد که چنین اتفاقی کم و نادر است.

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(3).gif

و تازه چنین ازدواجی اگر هم سر بگیرد فرزندی به دنبال ندارد، و اگر هم داشته باشد بسیار کمیاب و نادر است، و به هین سبب خداوند از صاحب فرزند شدن زکریا در پیری سخن می گوید.


حال ماجرای زبان و دل هم از همین قرار است. انسان باید بکوشد در جوانی زبان و دلش با یکدیگر جفت شده و یکی شود وگرنه در پیری یا ممکن نیست یا به دنبال آن هیچ عمل و اقدامی صورت نمی پذیرد.

 http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner8.gif

منبع: کتاب سلوک باران نوشته محدرضا رنجبر- صفحه 72

/ 0 نظر / 22 بازدید