جــــــهان آرا...

از ردِ پــایِ "تـــو"


مـــی گیـــرد نــشــــان

sheklak%20%28285%29.png
هــــر کــــه دارد


"آرزوی آســـــ♥ــــــمان"

 

شهید جهان آرا

 

「♥」ســـردار نور و عشــ  ـــق و مقاومــت،شهــادتــت مبارکــ  「♥」

/ 0 نظر / 76 بازدید