باز بــــــــاران...دارد از مـــــــادر نشانه...

باز بــــــــاران...

با ترانه

دارد از مـــــــادر نشانه...


http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(285).png

 

بوی بــــــــاران...

بوی اشک مـــــادرانه

پر زِ نــاله

کودکی با مـــادری پهلو شکسته

سمتِ خانه...

کوچــــــه ها و تازیانــــــه

گریـــــــه های کودکانه

حمله ی نامرد پَستی وحشیانه

تازیانه تازیـــانه...

http://data4u.persiangig.com/sheklak/sheklak/sheklak%20(285).png

پس چرا مادر، چرا گم کرده راه آشیانه...

باز باران...

 

دانه دانه ، حیــــــــدرانــه

بـــــی صدا و مخفیانـــه

آه ، از غســــل شبانـــــه

زینبــانه 

لرزه افتـــــــاده به شانـــــــــه

پشــــــــت تابوتــــی روانـــــه

بـــــاز بـــاران ...

 

http://data4u.persiangig.com/sheklak/liner/liner146.png

 

فاطمیـــه که شروع می شود دل برای فاطــمه می گیرد


تمـــــام که می شود برای علــــی...

/ 0 نظر / 90 بازدید